مواد اولیه

۱۰۰%  مواد اولیه الیاف ویسکور کمپانی Grace از پالپ چوب وارداتی از کشورهای امریکا، کانادا و برزیل تولید می شود.