اخبار

باعث افتخار ما است که شما از غرفه ما دربیست و دومین نمایشگاه نساجی

ایران از تاریخ ۱۳ الی ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۵ در نمایشگاه بین المللی تهران

سالن ۳۱B غرفه ۸۱ بازدید به عمل آورید.